مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر TO TAKE

این فعل به معنای طول کشیدن همراه فاعل it طبق فرمول زیر به کار می رود.

            it          +         (to take)         +        مصدر  +         طول زمان         +         مفعول    +         ….

It took me three hours to get home last night.

How long will it take me to learn to drive?

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس