مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر TO HAVE

این فعل همراه یک اسم به معنای داشتن به کار میرود.

She has a new car.

تغییرات جمله در این حالت بهتر است با do و مشتقات آن انجام شود.

Does she have a new car?

She doesn’t have a new car.

در این حالت میتوان از got نیز همراه have استفاده کرد.

I have got a headache.

تغییرات جمله در این حالت باhave  و مشتقات آن انجام می شود.

Have you got any brothers or sisters?

I haven’t got much money.

برای بیان زمان گذشته از had (بدون got) استفاده می شود.

Ann had long hair when she was a child.

در گذشته های سوالی و منفی معمولا از did و didn’t استفاده می شود.

Did they have a car when they were living in London?

I didn’t have a watch, so I didn’t know the time.

در ترکیبات زیر نیز از have بدون got استفاده می شود.

have breakfast/ dinner/ a cup of coffee

have a bath/ a shower/ a swim/ a rest/ a party/ a holiday
have an accident/ an experience/ a dream
have a look/ a chat

have a baby (= give birth to a baby)

have difficulty/ trouble/ fun

Goodbye! I hope you have a nice time.

Mary had a baby recently.

در جواب های کوتاه و هم چنین همراه مصدر و ing و افعال کمکی از got استفاده نمی شود.

“Have you got your ticket?” “Yes, I have.”

It would be nice to have more time together.

It’s depressing having no job.

You can have these books if you like.

TO HAVE TO

فعل have همراه مصدر با to به معنای مجبور بودن به کار میرود و اجبار یا لزوم انجام عمل را نشان می دهد.

She has to leave at once.

تغییرات جمله در این حالت با do و مشتقات آن انجام می شود.

Does she have to work today?

I don’t have to cash the check today.

در این حالت نیز میتوان از got همراه have استفاده نمود.

I have got to go now.

تغییرات جمله در این حالت با have و مشتقات آن انجام می شود.

Have you got to go?

I haven’t got to write the report.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس