مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر PRONOUN-ANTECEDENT AGREEMENT

در یک جمله لازم است ضمیری که جهت جلوگیری از تکرار، به جای اسم قرار میگیرد از جهاتی با اسم حذف شده مطابقت داشته باشد.

ضمیر مفرد جانشین اسم مفرد و ضمیر جمع جانشین اسم جمع:

A student walked into the room. She was looking for the teacher.

Some students walked into the room. They were looking for the teacher.

وقتی از اسمی به طور کلیصحبت می شود، معمولا از ضمیر مفرد به جای آن استفاده می شود.

A student should always do his assignment.

البته امروزه اغلب از هر دو ضمیر مذکر و مونث استفاده می شود

A student should always do his/her assignment.

جانشین ضمایر نامعین

someone(body), anyone(body), no-one(body), everyone(body), …

در انگلیسی رسمی ضمایر شخصی مفرد می باشد

Somebody left his book on the desk.
Everybody has his /her own idea.

ولی در انگلیسی غیر رسمی روزمره اغلب از ضمیر شخصی جمع استفاده می شود.

Somebody left their book on the desk.
Everybody has their own ideas.

همراه اسامی جمع مانند:

couple, committee, class, audience, government, family, crowd, team, staff, public, group, …

اگر یک واحد غیر شخص مورد نظر باشد، از ضمیر مفرد (it) استفاده می شود.

My family is large. It is composed of nine members.

وقتی صحبت از تک تک افراد آن گروه است از ضمیر جمع (they, them)  استفاده می شود.

My family are loving and supportive. They are always ready to help me.

One به معنای شخص به طور کلی به کار میرود و اغلب در انگلیسی روزمره از you با همان مفهوم کلی استفاده می شود.

One should always be polite.

You should always be polite.

How does one get to 5th Avenue from here?

How do you get to 5th Avenue from here?

صفت ملکی مناسب به جای one در این حالت his, her, one’s است.

One should take care of one’s/his/her health.

اگر فاعل های مرکب با neither…nor یا either…or به یکدیگر مربوط شده باشند. ضمیر مطابق با فاعل نزدیکتر به فعل به کار میرود.

Neither my mother nor my sisters could lend me their swing machine.
Either my sisters or my mother will lend me her typewriter.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس