مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر MIXED TIME در انگلیسی

ممکن است زمان انجام عمل در قسمت شرط و نتیجه متفاوت باشد، یعنی یک عبارت مربوط به حاضر (شرطی نوع دوم) و عبارت دیگر مربوط به گذشته (شرطی نوع سوم) باشد.

I didn’t eat breakfast several hours ago, so I am hungry now. If I had
eaten
breakfast several hours ago, I would not be hungry now.

He is not a good student. He did not study for the test yesterday. If he
were a good student, he would have studied for the test.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس