مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر LAST – AGO

این دو لغت به معنای قبل و پیش همراه جملات گذشته ساده استفاده می شوند. ago بعد از عدد اسم زمان و last قبل از اسم زمان به کار می رود.

اسم زمان   +    عدد   +   گذشته ساده   +   ago

                                    گذشته ساده    +         last      +    اسم زمان                    

 

I met her six weeks ago.

How long ago did you arrive?

We bought this house last year.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس