مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر HERE- THERE

این دو لغت به معنای  اینجا و آنجا  به عنوان قیود مکان به کار می روند و در حالت تاکید ممکن است در ابتدای جمله قرار گیرند با توجه با اینکه در این حالت اگر فاعل جمله اسم باشد. فعل قبل از فاعل قرار می گیرد.

            here / there    +        فعل    +         ضمیر      +         …
here / there    +        اسم      +         فعل     +         …

There goes John.

There he goes.

Here is your watch.

Here it is.

Here come the Allens.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس