مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

طرز ساختن: برای بیان جمله در این زمان کافی است به جملات حاضر کامل استمراری علائم آینده اضافه شود.

فاعل    +         shall / will      +         have been       +         فعلing             +         …

تعریف این زمان: زمان آینده کامل استمراری عملی است که معمولا در گذشته شروع شده و تا نقطه ای معین از آینده به طور مرتب انجام می شود. مشروط بر آنکه طول زمان انجام عمل و نقطه ختم یا تکمیل عمل در آینده مشخص شده باشد.

By the end of the year, I will have been teaching for twenty three years.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس