مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر DEMONSTRATIVE THIS & That

این دو لغت به معنای این و آن به عنوان صفت یا ضمیر اشاره به کار می روند و در حالت جمع تبدیل به these و those می شوند.

This, that, these, those به عنوان صفت اشاره با اسامی شخص و غیر شخص و به عنوان ضمیر اشاره بیشتر با اسامی غیر شخص به کار می روند.

This room is too small.

Those books are out of date.

This little boy says he’s tired.

I would like to buy some of these and some of those.

This, that, these, those به عنوان ضمیر اشاره برای معرفی اشخاص به کار می روند.

Hello. This is Elisabeth. Is that Ruth?

Who’s that?

That looks like Mrs. Smith?

 

توجه: ترکیبات this kind و that kind به عنوان ضمیر اشاره برای معرفی اشخاص به کار می روند

Alice has these kinds of plants in her garden.

از that یا فرم جمع آن می توان به عنوان ضمیر، هنگام صخبت از کسی یا چیزی خاص از گروه یا نوعی خاص استفاده کرد

His own experience is different from that of his friend.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس