مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر DEFINING AND NON-DEFINING ADJECTIVE CLAUSES

برخی عبارات وصفی باعث مشخص شدن اسم قبل از خود می شوند، به طوری که نشان میدهند کدام شخص یا چیز مورد نظر است. بیان این دسته از عبارات وصفی که به آنها defining گفته می شود. برای مشخص شدن اسم لازم است و قابل حذف نمی باشند.

برخی عبارات وصفی در مورد اسمی توضیح می دهند که خود از قبل برای شنونده مشخص است و فقط اطلاعات بیشتری در مورد اسم ارائه می دهند. این دسته از عبارات وصفی که به آن ها non-defining گفته می شود، با یک کاما (،) از اسم قبل از خود جدا می شوند و بر خلاف عبارات وصفی defining بدون ایجاد ابهام قابل حذف هستند.

I’ve invited Ann, who lives in the next flat.

I passed the letter to Peter, who was sitting beside me.

ذر عبارات وصفی defining می توان به جای who, which, whom از that نیز استفاده کرد و در حالت مفعولی ضمیر موصول را نیز حذف نمود.

The stairs which/that lead to the cellar are rather slippery.

The man who(m) / that /x I saw told me to come back today.
The car which/that/x I hired broke down.

در عبارات وصفی non-defining نمی توان از that به عنوان ضمیر موصول استفاده نمود و درضمن ضمیر موصول قابل حذف هم نیست.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس