مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر اعداد CARDINAL & ORDINAL NUMBERS

اعداد cardinal (اصلی) و اعداد ordinal (ترتیبی) ممکن است همراه یک اسم به کار روند. با توجه به اینکه اعداد اصلی بعد از اسم و بدون حرف تعریف the و اعداد ترتیبی قبل از اسم و با حرف تعریف the به کار می روند.

Book one of the series is about verbs.

The first book of the series is about verbs.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس