مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

گرامر ALL – EACH – EVERY

Each و every به معنای هر و همه تقریبا با all دارای معنای یکسان می باشند. با این تفاوت که all همراه اسامی جمع و یا اسامی غیر قابل شمارش به کار می رود و در مورد تعدادی از افراد یا چیز ها به طور گروهی صحبت میکند در حالیکه each و every همراه اسامی قابل شمارش مفرد به کار می روند و در مورد یک گروه به طور انفرادی توضیح می دهند.

All children need love.

Every child needs love.

تاکید each در مورد انفرادی بودن عمل بیشت از every می باشد. و یا به عبارت دیگر برای تعداد کمتر به کار می رود.

Each person in turn went to see the doctor.

He gave every patient the same medicine.

Every فقط به عنوان صفت و همراه یک اسم به کار می رود و نمی تواند به عنوان ضمیر استفاده شود. در حالیکه از each می توان به عنوان ضمیر نیز استفاده کرد.

We each took a big risk.

He gave the boys an apple each.

We checked every bulb. Everyone was broken.

ترکیب every single به معنای هر کدام بدون استثنا به کار می رود.

No one was left out. Every single child was given a medal.

در ابتدای جمله منفی می توان از not all یا not every همراه فعل مثبت استفاده کرد.

Not every student passed the exam

Not all water is suitable for drinking.

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس

مسعود حسینی مدرس خصوصی انگلیسی و آیلتس