متولد بهمن ماه سال 60 هستم و فارغ از همه تجارب و سوابق خود را یک معلم مادرزاد می دانم